News
Loading...

facebook twitter google_plus youtube rss

11/11/2021

Cách thiết lập chỉ đọc(không cho phép xóa hoặc ghi) cho ổ cứng hoặc ổ đĩa trong Windows 10/8/7

Võ Mạnh Quân 12:18 11/11/2021 » » » » » » » » » Hãy là người đầu tiên nhận xét!

 Làm cách nào để bật tính năng bảo vệ ghi cho ổ đĩa hoặc đặt ổ đĩa của bạn ở chế độ chỉ đọc(không cho phép ghi hoặc xóa)? Làm cách nào để ngăn ổ cứng bị định dạng? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đặt ổ cứng hoặc ổ đĩa cụ thể ở chế độ chỉ đọc trong Windows 10/8/7 mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào.

Phần 1: Đặt một ổ đĩa chỉ đọc

  1. Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên, rồi chạy lệnh diskpart .

  2. Gõ list volume và nhấn Enter. Tiếp theo, gõ chọn volume # , trong đó # là số thứ tự của ổ đĩa mà bạn sẽ khóa ở dạng chỉ đọc.

  3. Để đặt ổ đĩa đã chọn của bạn ở chế độ chỉ đọc, hãy nhập attributes volume set readonly và nhấn Enter.

  4. Bây giờ, bạn sẽ không thể xóa hoặc sửa đổi các tệp trên ổ đĩa đó. Khi bạn cố gắng định dạng  đĩa đó, bạn sẽ gặp lỗi "The disk is write protected".

Nếu bạn muốn xóa thuộc tính chỉ đọc cho ổ đĩa của mình sau này, chỉ cần lặp lại các bước từ 1 đến 2 ở trên và sau đó chạy lệnh này:

attributes volume clear readonly

Phần 2: Đặt một ổ cứng chỉ đọc

Nếu bạn muốn đặt toàn bộ ổ cứng ở chế độ chỉ đọc, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên, rồi chạy lệnh diskpart .
  2. Gõ list disk và nhấn Enter. Tiếp theo, gõ select disk # , trong đó # là số thứ tự ổ cứng mà bạn muốn đặt ở chế độ chỉ đọc.

  3. Để đặt ổ cứng đã chọn của bạn chỉ đọc, hãy nhập attributes disk set readonly và nhấn Enter.

  4. Bây giờ đĩa của bạn được bảo vệ chống ghi và xóa, tất cả các phân vùng của nó chuyển thành chỉ đọc.

Khi bạn muốn xóa thuộc tính chỉ đọc cho ổ cứng của mình, chỉ cần lặp lại các bước từ 1 đến 2 ở trên và sau đó chạy lệnh này:

attributes disk clear readonly

Chúc bạn thành công!

Next previous home